centrum grantové podpory

centrum grantové podpory

nameJméno
Ing. Luděk Navrátil
Telefonní číslo
+420 728 750 274
Emailová adresa
navratil@dotacecgp.cz

Aktuální dotační příležitosti

Účel dotace Program

Pořízení nových technologií - Průmysl 4.0 OPPIK Technologie

Cílem výzvy je podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti malých a středních podniků pomocí investice do nových technologií v souladu s teorií čtvrté průmyslové revoluce. Základem projektů v této výzvě tedy bude automatizace výroby a zavádění digitalizace související s výrobními procesy.

Teorie průmysl 4.0 vede ke vzniku tzv. „chytrých továren“, kde jsou opakující se a jednoduché činnosti automatizovány (např. robotickými systémy). Oproti minulým výzvám tak již není základem programu snižování nezaměstnanosti pomocí povinného vytváření nových pracovních míst, novinkou je rozdělení podporovaných investic na tzv. výrobní a nevýrobní technologie.

 • Alokace:                                    1 mld. Kč
 • Příjem žádostí:                          02 – 05/2018
 • Období realizace:                      max. 3 roky (investice je možné rozložit do etap)
 • Výše dotace v %:                      45 / 35 % (malý / střední podnik)
 • Výše dotace v Kč:                      1 – 20 mil. Kč (min. výše rozpočtu = 2,3 mil. Kč)

Podporované aktivity:

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který bude přílohou výzvy.

A) Investice do nevýrobních technologií – technologie podporující automatizaci a digitalizaci výrobního procesu (vč. softwarů). Příkladem jsou měřící stanice, manipulátory, robotické ruky, informační systémy a technologie, které umí komunikovat pomocí umělé inteligence s „výrobní“ technologií tak, aby docházelo k optimalizaci výrobního procesu.

Investice do nevýrobních technologií musí být základem rozpočtu projektu.

B) Investice do výrobních technologií – klasické technologie, které vstupují do výrobního procesu a přináší finální podobě produktu přidanou hodnotu.

Investice do výrobních technologií je způsobilým výdajem do 50% způsobilých výdajů vynaložených na nevýrobní technologie.

Podrobné informace ZDE

Podpora age managementu OPZ Age management

Cílem programu je podpora vzdělávacích projektů vycházejících ze stanovených cílů pomocí age management auditu. Projekty tedy budou zaměřeny na podporu vzdělávacího procesu zaměstnanců s ohledem na jejich věkovou strukturu i zkušenosti a proměnlivé zdroje (např. motivace, kompetence, hodnoty a postoje) v průběhu pracovního procesu.

Výhodou tohoto programu jsou dlouhodobé projekty, které pokryjí až tříletý cyklus vzdělávání zaměstnanců. Dotace pokrývá náklady vzdělávacích služeb, mzdové příspěvky a také související náklady na administraci projektu, potřebné vybavení (např. dataprojektor) a související režijní výdaje.

 • Alokace výzvy:             300 mil. Kč
 • Příjem žádostí:             10/2017 – 03/2018
 • Výše dotace v %:         85 % pro podniky / 100% % pro NNO (ex-post)
 • Doba realizace:            max. 36 měsíců (nejdéle do 31. 12. 2021)
 • Způsobilé výdaje:         750 tis. – 5 mil. Kč

Podrobné informace ZDE

Pořízení nových technologií - začínající podniky OPPIK Technologie

Cílem programu je zvyšování počtu nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a MSP pomocí dotace na investici do technologického vybavení. Tento program podporuje pouze drobné a malé podniky (do 50 zaměstnanců) do 3 let od vzniku.

 • Alokace výzvy: 50 mil. Kč
 • Příjem žádostí: 12/2017 - 02/2018
 • Výše dotace v %: max. 45 %
 • Výše dotace v Kč: min. 100 tis. Kč a max. 225 tis. Kč
 • Doba realizace: max. 6 měsíců

Podporované aktivity:

 • Realizace nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků s podnikatelskou historií maximálně 3 roky a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Podrobné informace ZDE

Pořízení technologií a IT řešení - inovační projekty OPPIK Inovace

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh.

Jedná se o alternativu programu Technologie (OPPIK), která umožňuje pořízení nových technologií při splnění podmínky ukončeného výzkumu či vývoje.

 • Alokace výzvy: 1 mld. Kč
 • Příjem žádostí: 06/2018 – 10/2018
 • Výše dotace v %: 45 / 35 / 25 % (malý / střední / velký podnik)
 • Výše dotace v Kč: 1 – 50 mil. Kč

Podporované aktivity:

 • PRODUKTOVÁ INOVACE: Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace). Možnost pořízení nové technologie umožňující výrobu inovovaného produktu.
 • PROCESNÍ INOVACE: Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace). Možnost pořízení nových technologií, které zefektivní výrobní proces.
 • ORGANIZAČNÍ INOVACE: Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku (organizační inovace).
 • MARKETINGOVÁ INOVACE: Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Podrobné informace ZDE

Podpora účasti na zahraničních veletrzích OPPIK Marketing

Cílem programu je podpora zahraničního obchodu malých a středních firem. Dotaci lze využít na financování účasti na zahraničních výstavách a veletrzích a související výdaje.

 • Alokace: 370 mil. Kč
 • Příjem žádostí: 01 - 04/2018
 • Výše dotace: 50%
 • Výše dotace v Kč: min. 200 tis. Kč – max. 5 mil. Kč

Podporované aktivity:

 • Účast na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na konkrétní oblast působnosti firmy.
 • Služby na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové příležitosti na zahraničních trzích. Služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP.

Podrobné informace ZDE

Rekonstrukce podnikatelských objektů OPPIK Nemovitosti

Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících, budov pro provádění podporovaných ekonomických činností.

 • Předpokládaný příjem žádostí: 2018
 • Výše dotace: 45 / 35 % (malý / střední podnik)
 • Výše dotace v Kč: min. 1 mil. Kč – max. 50 mil. Kč
 • Doba realizace: max. 3 roky

Podporované aktivity:

 • Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty, lze podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb.
 1. Projekt rekonstrukce objektu
 2. Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání

Podrobné informace ZDE

Investice do energetických úspor OPPIK Úspory energie

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporováno je snížení energetické náročnosti výroby, omezení výdajů za energie v podnicích i výměna starých technologií za úspornější.

 • Alokace výzvy: 6 mld. Kč
 • Příjem žádostí: 11/2017 - 04/2018
 • Výše dotace v %: 50 / 40 / 30 % (malý / střední / velký podnik)
 • Výše dotace v Kč: 500 tis. - 250 mil. Kč

Podporované aktivity:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • modernizace soustav osvětlení (např. instalace LED osvětlení),
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov – zateplení, výměna/renovace oken, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních procesů,
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu.

Podrobné informace ZDE

Fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu OPPIK Úspory energie

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření, která přispívají k úsporám konečné spotřeby energie.

 • Alokace výzvy:            2 mld. Kč
 • Příjem žádostí:            01/2018 – 04/2018
 • Výše dotace v %:         80 / 70 / 60 % (malý / střední / velký podnik)
 • Výše dotace v Kč:        300 tis. - 100 mil. Kč

Podporované aktivity:

 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Podrobné informace ZDE

Vybudování školících středisek OPPIK Školicí střediska

Cílem programu je podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Školicí střediska budou zaměřena zejména na realizaci školení v podporovaných oborech CZ-NACE.

 • Předpokládaný příjem žádostí: 2018
 • Výše dotace v %: 50 % (malý a střední podnik)
 • Výše dotace v Kč: min. 500 tis. Kč – max. 5 mil. Kč
 • Doba realizace: max. 3 roky

Podporované aktivity:

 • Výstavba nových školicích center a rekonstrukce stávajících.
 • Pořízení vybavení školicích prostor (nábytek, IT vybavení) a pořízení vzdělávacích programů.

Podrobné informace ZDE

Vývoj nových ICT řešení OPPIK ICT a sdílené služby

Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů, nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace.

 • Předpokládaný příjem žádostí: 02/2018 - 06/2018
 • Výše dotace v %: 45 / 35 / 25 (malý / střední / velký podnik)
 • Výše dotace v Kč: 1 – 50 mil. Kč

Podporované aktivity:

 • Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů vč. související implementace.

Podrobné informace ZDE

ICT a sdílené služby pro začínající podnikatele OPPIK ICT a sdílené služby

Cíle programu ICT a sdílené služby jsou směřovány do podpory podnikatelských subjektů působících v oboru informačních a telekomunikačních technologií. Podporovány jsou činnosti začínajících IT podniků v oblasti vývoje softwaru.

 • Předpokládaný příjem žádostí: 2018
 • Výše dotace v %: 60 %
 • Výše dotace v Kč: 0,5 - 4 mil. Kč

Podporované aktivity:

Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba či upgrady moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů vč. související implementace.

Podrobné informace ZDE

Zaměstnávání budoucích absolventů Cesta pro mladé

Podnikatelské subjekty, které se zapojí do projektu Cesta pro mladé, dostanou ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají. Možností (nikoli povinností) je tyto stážisty následně zaměstnat. Náklady na stáž budou hrazeny z fondů EU.

 • Výše dotace: cca 15 – 50 tis. Kč/stáž (dle konkrétního typu stáže)
 • Doba trvání stáže: 1 – 6 měsíců (80 – 240 hodin)
 • Podávání žádostí: od 3. 10. 2016

Cíle projektu

Cílem projektu „Cesta pro mladé“ je zprostředkovat stáže a poskytnout praktické vzdělání studentům a budoucím absolventům SŠ/VŠ v oboru, který studují.

Podrobné informace ZDE

Dotace na stáže Vzdělávání praxí

Projekt Vzdělávání praxí nabízí možnost nalezení potenciálního zaměstnance, kterého si sami zaškolíte, prověříte v provozních podmínkách a v případě oboustranné spokojenosti mu můžete po skončení docházky nabídnout pracovní příležitost.

Projekt je zaměřen především na osoby nezaměstnané a znevýhodněné na trhu práce, např. osoby starší 50 let, absolventy či rodiče na/po rodičovské dovolené.

 • Výše dotace: cca 11 000 – 90 000 Kč (dle konkrétní pozice)
 • Doba trvání praxe: 160 – 480 hodin dle pozice během 1 – 6 měsíců
 • Podávání žádostí: od 10/ 2016

Podrobné informace ZDE

Podpora výzkumu a vývoje OPPIK Aplikace

Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, průmyslových či užitných vzorů, ověřených technologií, poloprovozů a software. Podstatným prvkem projektu je novost řešení a jeho tržní uplatnění.

 • Alokace výzvy: 400 mil. Kč
 • Příjem žádostí: 12/2017 – 04/2018
 • Výše dotace v %: 25 - 80 % (dle typu aktivit a velikosti podniku žadatele)
 • Výše dotace v Kč: 1 – 50 mil. Kč

Podporované aktivity:

 • Činnosti výzkumu a vývoje vedoucí k získání nových poznatků a dosažení jednoho z definovaných výsledků - prototyp, užitný/průmyslový vzor, ověřená technologie, poloprovoz, software.

Podrobné informace ZDE

Podpora center prům. výzkumu a vývoje OPPIK Potenciál

Cílem programu je podpora pro vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci aktivit v oblasti průmyslového výzkumu a vývoje.

 • Předpokládaný příjem žádostí: 03/2018 - 06/2018
 • Výše dotace v %: 50 %
 • Výše dotace v Kč: 2 – 50 mil. Kč

Podporované aktivity:

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
 • Pro malé a střední podniky jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

Podrobné informace ZDE

Inovační vouchery OPPIK Inovační vouchery

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

 • Alokace výzvy: 164 mil. Kč
 • Příjem žádostí: 10. 7. 2017 – 31. 12. 2017
 • Výše dotace: 75 %
 • Výše dotace v Kč: 50 - 299 tis. Kč

Podporované aktivity:
a) nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných
organizací (měření, zkoušky, výpočty, konzultace, spolupráce s doktorandy, služby v oblasti
nákupu, transferu duševního vlastnictví, apod.)
b) podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či vědeckotechnických parků v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání
inovačních voucherů.

Podrobné informace ZDE

Investice do zemědělských podniků Program rozvoje venkova

Cílem je zvýšit investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské rostlinné i živočišné prvovýroby s výrazným inovačním potenciálem.

 • Příjem žádostí: 15. 10. 2016 – 31. 10. 2016
 • Období realizace: max. 2 roky
 • Výše dotace v %: 40 – 60 %
 • Výše rozpočtu: 100 tis. – 150 mil. Kč

Podporované aktivity a způsobilé výdaje:

 • Stavby a technologie v živočišné výrobě
 • Stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 • Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.
 • Nákup běžných zemědělských strojů (pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 1 000 000,-Kč).
 • Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.
 • Nákup nemovitostí.

Podrobné informace ZDE

Pořízení elektromobilů a inovativních technologií OPPIK Nízkouhlíkové technologie

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

 • Alokace výzvy: 250 mil. Kč
 • Příjem žádostí: 07/2017 – 09/2017
 • Výše dotace v %: max. 75 % (dle jednotlivých typů aktivit a velikosti podniku žadatele)
 • Výše dotace v Kč: min. 50 tis. Kč – max. 100 mil. Kč (dle jednotlivých aktivit)
 • Doba realizace: max. 3 roky

Podrobné informace ZDE

Vzdělávání zaměstnanců (ÚP) OPZ Podpora odborného vzdělávání

Vzdělávací projekty v této výzvě jsou poskytovány místně příslušnými úřady práce. Jedná se o menší projekty, které dotací pokrývají náklady na vzdělávání či rekvalifikaci a mzdové příspěvky vzdělávaných zaměstnanců. Nejsou pokryty ostatní režijní náklady – např. na vybavení, administraci projektu a výběrové řízení. V případě projektů v této výzvě se náklady vykazují dle skutečnosti.

 • Alokace výzvy: 1,5 mld. Kč (pro celou ČR v rámci aktuální výzvy)
 • Příjem žádostí: od 1. 11. 2017 (do vyčerpání alokace)
 • Výše dotace: 85 %
 • Doba realizace: max. 18 měsíců
 • Způsobilé výdaje: max. 0,5 mil. Kč/měs.

Podporované aktivity:

 • Vzdělávání v odborných kurzech, které budou provázány na konkrétní pozice jednotlivých zaměstnanců.
 • Odborné jazykové vzdělávání (podpořeno v maximální délce 6 měsíců).

Podrobné informace ZDE

Vzdělávání zaměstnanců (MPSV) OPZ Podnikové vzdělávání

Jedná se o dlouhodobé projekty, které pokryjí až dvouletý cyklus vzdělávání zaměstnanců. Dotace pokrývá náklady vzdělávacích služeb, mzdové příspěvky a také související náklady na administraci projektu, potřebné vybavení (např. dataprojektor), pronájem prostor a související režijní výdaje. Poskytovatelem této dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Alokace výzvy: 1,5 mld. Kč
 • Příjem žádostí: 1. 7. 2016 - 31. 8. 2016
 • Výše dotace: 85 %
 • Doba realizace: max. 2 roky
 • Způsobilé výdaje: 0,5 – 10 mil. Kč

Podrobné informace ZDE

Zakládání a rozvoj sociálního podnikání OPZ Sociální podnikání

V rámci této výzvy je podporován vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Podpora směřuje na vytváření a zachování míst pro zaměstnance z cílových skupin a vedoucí zaměstnance mimo cílovou skupinu (např. marketingový manažer, mistr výroby) a také na vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin.

 • Alokace výzvy: 100 mil. Kč
 • Příjem žádostí: 1.6.2016 – 30.9.2016
 • Výše dotace: 85%
 • Doba realizace: max. 2 roky
 • Způsobilé výdaje: 1 – 6 mil. Kč

Dotaci lze čerpat na mzdy zaměstnanců sociálního podniku a také na nákup technologií, se kterými podpořené osoby pracují.

Podrobné informace ZDE

Příspěvky na mzdové náklady OPZ Podpora zaměstnanosti

Úřad práce ČR (dále ÚP) nabízí skrz své krajské pobočky podnikatelům možnosti podpory pro vytváření nových pracovních míst. Dotace na tzv. společensky účelné pracovní místo (SÚPM) spočívá v příspěvku na mzdu nového zaměstnance. Výše i délka poskytování příspěvku se liší dle programů, které jsou zaměřeny na konkrétní skupiny osob evidovaných na ÚP.

 • Výše dotace: cca 10 – 18 tis. Kč/měs. (dle konkrétního programu)
 • Doba trvání podpory: zpravidla 6 – 12 měsíců
 • Podávání žádostí: kontinuální (není časově vymezeno)

Dotaci doporučujeme využít v případech, kdy máte s uchazeči z ÚP dobré zkušenosti a na pozicích, kde nejsou vyžadovány vysoké kvalifikační předpoklady.

Podrobné informace ZDE

Obnova a rozvoj obcí MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.Podprogram je členěn na 5 dotačních titulů (DT):

 1. Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 2. Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života (např. výstavba dětských hřišť)
 3. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
 4. Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
 5. Podpora obnovy místních komunikací
 • Příjem žádostí: 10/2016 - 12/2016
 • Výše dotace v %: dle zvoleného DT (50 - 80 %)
 • Výše dotace v Kč: dle zvoleného DT (50 tis. Kč – 1 mil. Kč)
 • Oprávnění žadatelé: obec do 3000 obyvatel

Podrobné informace ZDE

Školní hřiště a tělocvičny MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

Tento program je zaměřen na podporu obnovy sportovní infrastruktury v obcích.

 • Příjem žádostí: 19. 6. 2017 – 18. 8. 2017
 • Alokace výzvy: 100 mil. Kč
 • Výše dotace v %: 70 %
 • Výše dotace v Kč: 0,5 – 5 mil. Kč
 • Oprávnění žadatelé: obec do 3000 obyvatel (k 1. 1. 2017)

Podporované aktivity – DT č. 6 Podpora sportovní infrastruktury:

 • Podporovány jsou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí, a které jsou zaměřeny na:
  • Rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště atp.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy.
  • Rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.

Podrobné informace ZDE

Podpora veřejné správy OPZ Územně samosprávné celky

Výzva je zaměřena na podporu veřejné správy v následujících oblastech:

 1. Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 2. Profesionalizace veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
   
 • Alokace výzvy: 285 mil. Kč
 • Příjem žádostí: 11. 2. 2016 – 11. 4. 2016
 • Výše dotace v %: 95 – 100 %
 • Doba realizace: max. 2 roky (nejdéle do 31. 12. 2019)
 • Způsobilé výdaje: 1 – 10 mil. Kč

Podrobné informace ZDE

Dotační příležitosti pro školy v roce 2016 OP VVV Dotace pro MŠ, ZŠ a SŠ

Souhrnný přehled výzev pro školy a školská zařízení v roce 2016.

 • Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Výzva nabízí mateřským a základním školám realizaci projektů formou přednastavených šablon, které budou zaměřeny na personální podporu, usnadnění přechodu dětí mezi ZŠ a MŠ, profesní rozvoj pedagogů i rozvojové aktivity škol (např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky).

 • Podpora vybudování a provozu mikrojeslí

Možnost vybudování a provozu mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, s max. kapacitou 4 dětí. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby. Tato výzva je vyhlášena v rámci OP Zaměstnanost.

 • Koordinovaný přístup pro sociálně vyloučené lokality (KPSVL)

Výzva směřuje nejen na děti z marginalizovaných skupin, u nichž lze předpokládat překážky pro naplnění potenciálu v jejich budoucím životě, ale také na osvětové aktivity pro veřejnost a roli obcí jakožto koordinátorů problematiky inkluzivního vzdělávání.

 • Podpora žáků se zdravotním postižením (Implementace APIV)
 • Budování kapacit II
 • Šablony pro SŠ
 • Jazykové vzdělávání

 

Podrobné informace ZDE

Vybavení odborných učeben na školách IROP

Výzvy zaměřené na stavby, stavební úpravy a vybavení odborných učeben. Cílem těchto výzev bude zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce. Důležité klíčové kompetence, na které musí být projekt (a učebna) zaměřen:

 • Komunikace v cizích jazycích
 • Práce s digitálními technologiemi
 • Přírodní vědy
 • Technické a řemeslné obory

Vždy budou vyhlašovány souběžně dvě výzvy, jejichž rozdíl je v alokaci a zaměření na tzv. sociálně vyloučené lokality. Zjednodušeně řečeno lze podpořit školy na území celé ČR mimo Prahu.

Podrobné informace ZDE

Vzdělávání pedagogů OP VVV Šablonová výzva pro MŠ a ZŠ

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného financování (šablon). Výzva podpoří jednak osobnostně profesionální rozvoj pedagogů, ale také pomůže školám při společném vzdělávání dětí a žáků. Důležitou oblastí je také usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 • Vyhlášení výzvy: květen 2016
 • Příjem žádostí: červen 2016 (odhadovaný termín)
 • Alokace výzvy: 4,5 mld. Kč

Podporované aktivity:

 • Šablony – MŠ/ZŠ
 • DVPP semináře pro pedagogy (čtenářská, matematická, přírodovědná gramotnost, logopedie, kreativní práce s dětmi)
 • podpora inkluzívního vzdělávání
 • podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů
 • osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů
 • nákup pomůcek a vybavení v souvislosti s výše uvedenými tématy

Podrobné informace ZDE

Dětské skupiny OPZ Dětské skupiny

Výzva je zaměřena na podporu vybudování a provozu, ale také transformaci a provozu zařízení péče o děti typu dětská skupina mimo území hlavního města Prahy.

 • Alokace výzvy:             350 mil. Kč
 • Příjem žádostí:             30. 11. 2016 – 30. 6. 2017 (očekáváme předčasné ukončení příjmu žádostí)
 • Výše dotace v %:         85 – 100 % (dle typu žadatele)
 • Doba realizace:             max. 3 roky
 • Způsobilé výdaje:         1 – 6 mil. Kč (ex-ante)

Podporované aktivity:

Výzva nabízí možnost vybudování a provozu zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, resp. od 1 či 3 let věku, do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Podporována jsou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. Službu péče o děti lze v rámci OPZ podporovat v následujících režimech:

 • Dětská skupina pro veřejnost.
 • Podniková dětská skupina.
 • Živnost volná/vázaná.

Podrobné informace ZDE

Dotace na vybudování a provoz mikrojeslí OPZ Mikrojesle

Výzva se zaměřuje na problematiku nízké zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, specificky žen, prostřednictvím podpory nové služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích zřizované přímo obcemi nebo ve spolupráci s obcemi.

 • Alokace výzvy: 100 mil. Kč
 • Příjem žádostí: 16. 5. 2015 – 6. 6. 2016
 • Výše dotace v %: 95 – 100 % (dle typu žadatele)
 • Doba realizace: max. 3 roky (nejdéle do 31. 1. 2020)
 • Způsobilé výdaje: 0,5 – 2 mil. Kč (ex-ante)

Podporované aktivity:

Výzva nabízí možnost vybudování a provozu mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, s max. kapacitou 4 dětí. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby. Výčet podporovaných aktivit:

 • Vybudování mikrojeslí,
 • provozování mikrojeslí,
 • vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích,
 • spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV.

Podrobné informace ZDE